-A A +A
Wednesday 16 January 2019

Over 50 children painted in Mobile Center foster care

Over 50 children painted in Mobile Center foster care

Информационна акция по приемна грижа се про­веде на 14 юли в Казанлък. Двама представители на Областния център по при­емна грижа от Стара Заго­ра, управляван от Сдруже­ние „Самаряни", придру­жени от шестима студенти от Български християнски студентски съюз, раздадо­ха над 600 информационни материали, които разясня­ват какво представлява со­циалната услуга „Приемна грижа".
За близо четири часа над 50 казанлъшки деца рису­ваха и оцветяваха заедно със студентите, докато со­циалните работници разяс­няваха на родителите им как могат да помогнат на децата от старозагорските институции, като станат приемни родители.
В резултат на проведе­ната акция, на национал­ната телефонна линия 0700 12 170, управлявана от Сдружение „Самаряни", малко по-късно се обади семейство от града на розите, което се инте­ресува как може да кан­дидатства за приемна гри­жа, похвалиха се от „Самаряни". Този резултат е показателен, че обществото не е безразлично към предлаганите в помощ на децата без родители социални услуги. До момента в Казанлък има само две приемни семейства. Очакваме след тази акция бройката на казанлъчани, желаещи да приемат дете в своя дом, да се увеличи, изразиха надежда от неправителствената организация.
Мадлен Пеева