-A A +A
Thursday 17 January 2019

Application and approval of foster parents

Да станеш приемен родител е отговорно решение. Точно поради това при набирането на приемни родители ние започваме с осигуряване на информация относно приемната грижа и децата, които се нуждаят от нея, за да Ви помогнем да прецените дали това е подходящ избор за Вас и Вашето семейство. Ако желаете да продължите ще преминете през следните стъпки:

• Кандидатите подават заявление до Дирекция „Социално подпомагане”;

• Оценяването на кандидатите за приемно семейство – провеждане на няколко срещи; посещения в дома на кандидатите за оценяване на жилищните условия и безопасността на дома; среща с поне двама души, които могат да дадат писмена препоръка за кандидатите; участие на кандидатите в базово обучение;

• Процесът на оценяване завършва със становище от обучението и социален доклад, изготвени от социалния работник, работещ с кандидатите за приемно семейство към Областния център по приемна грижа. Кандидатите могат да се запознаят с доклада и да направят възражения по изложените данни и факти пред директора на Дирекция „Социално подпомагане”;

• Докладът и възраженията (ако има такива) се представят пред Комисията за детето, която излиза с предложение до директора на Дирекция „Социално подпомагане” за одобряване или неодобряване на кандидатите;

• Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава заповед за утвърждаване или неутвърждаване на кандидатите за приемно семейство;

• След влизането в сила на заповедта утвърдените кандидати се вписват в регистър към Дирекция „Социално подпомагане”;

• Кандидатите, които са били неодобрени могат да обжалват заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” в законоустановения срок;

• Кандидатите за приемно семейство могат да се откажат писмено на всеки етап от оценяването чрез заявление до директора на Дирекция „Социално подпомагане”.