-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Отговори на въпроси

Въпрос 1: Аз искам да стана приемен родител и се питам, има ли значение възрастта ми?

Отговор: За да станете приемен родител трябва да сте пълнолетен, в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижите за едно дете.

Въпрос 2: Необходимо ли е да бъда омъжена, за да стана приемна майка?

Отговор: За да станете приемна майка е достатъчно да имате желание и да обичате децата. Не е задължително да сте омъжена.

Въпрос 3: Може ли съжители без сключен граждански брак да станат приемно семейство?

Отговор: Няма никакви пречки съжители да станат приемно семейство. За това не необходимо да имат сключен граждански брак.

Въпрос 4: Какви са децата, които се настаняват в приемни семейства?

Отговор: Това са деца, чиито родители не могат да се грижат за тях поради болест, бедност или криза в семейните взаимоотношения, а също така и деца, на чиито родители са отнети родителските права или са починали.

Въпрос 5: Може ли пенсионер да стане приемен родител?

Отговор: Да, може пенсионер да стане приемен родител, ако е в добро здраве, обича децата и има сили и възможности да се грижи за тях.

Въпрос 6: Необходимо ли е кандидатите за приемно семейство да имат собствено жилище?

Отговор: Не е необходимо кандидат-приемното семейство да притежава собствено жилище. То може да живее под наем и въпреки това да е в състояние да осигури нормални условия за отглеждането на дете.

Въпрос 7: Ние имаме собствено дете. Може ли да вземем приемно дете?

Отговор: Би било чудесно! Практиката показва, че приемното дете се чувства най-добре и се адаптира най-бързо в семейството, където има и други деца. Разбира се, че такова семейство може да стане приемно.

Въпрос 8: Приемното семейство със собствени средства ли трябва да отглежда детето?

Отговор: Доброволното приемно семейство получава месечна помощ за отглеждане на детето. Средствата варират от 165 лв. до 220 лв. в зависимост от възрастта на детето.

Въпрос 9: Какво е „доброволно” приемно семейство?

Отговор: При доброволното приемно семейство родителите могат да продължат да работят, т.е. не е необходимо да напускат работа, за да се грижат за детето, като им се осигуряват средства за неговото отглеждане.

Въпрос 10: В момента не работя, а искам да стана приемен родител?

Отговор: За Вас може би е добър вариант професионалната приемна грижа, при която освен месечните суми за издръжка на детето ще получавате и заплата.

Въпрос 11: Какво трябва да направя, за да стана професионален приемен родител?

Отговор: Професионалният приемен родител сключва трудов договор с дирекция „Социално подпомагане”. Получава заплата и работата му се зачита за трудов стаж. И този вид приемно семейство също получава допълнително средства за отглеждане на детето. Размерът им е същият, както при доброволното приемно семейство.

Въпрос 12: Възможно ли е доброволно приемно семейство да стане професионално такова? Каква е процедурата?

Отговор: Наредбата позволява от доброволен приемен родител да станеш професионален приемен родител. За целта се подава заявление до директора на Д”СП”, което е утвърдило приемното семейство, чрез което то изразява желанието си да станете професионални приемни родители.

След това социалният работник, който работи със семейството изготвя актуален социален доклад, чрез който оценя годността на семейството да бъде професионално приемно семейство.

Въпрос 13: Има ли нужда от допълнително обучение в случаите, когато доброволен приемен родител иска да стане професионален такъв?

Отговор: Обученията на Областния център по приемна грижа са едни и същи за кандидатите за професионални и доброволни приемни родители. Други доставчици обаче правят две различни обучения. Дали ще трябва да се мине допълнителен тренинг при преминаване от доброволен в професионален приемен родител зависи от изискванията на местния доставчик на услугата приемна грижа.

Въпрос 14:Има ли възможност трудовият договор с одобрено професионално приемно семейство да бъде сключен и с двамата съпрузи, ако те полагат грижи за повече от едно дете?/Възможно ли е от едно професионално приемно семейство само единият партньор да стане професионален приемен родител или трябва да станат и двамата?

Отговор: Утвърденото професионалното приемно семейство сключва трудов договор с директора на Дирекция ”Социално подпомагане” и той трябва да бъде основен. В случаите, когато професионалното приемно семейство се състои от двама съпрузи, трудовият договор се сключва само с единият от тях. С кой ще се сключи този договор се изяснява заедно със социалните работници, които ще работят с Вас по време на целия процес на кандидатстване, одобрение, напасване и настаняване на дете и грижата за него.

Въпрос 15: Възможно ли е родител, който сам отглежда детето си да кандидатства за приемен родител и да се грижи за приемно дете?

Отговор: Да, такъв човек може да кандидатства за приемен родител и да се грижи за приемно дете. Социалните работници ще проучат какви възможности има за настаняване на приемно дете. Добре би било приемното дете да бъде от същия пол и на по-малка възраст от неговото.

Въпрос 16: За какъв период от време се настанява приемното дете в приемно семейство?

Отговор: С Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях се посочва, че настаняването на деца в приемни семейства може да бъде:

  • краткосрочно – за срок до една година с цел подкрепа на биологичното семейство;
  • дългосрочно – за срок над една година;
  • спешно – с цел запазване на живота и здравето на децата.

Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция „Социално подпомагане“.

Децата остават в приемното семейство толкова, колкото е необходимо според нуждите им. Приемните родители могат да продължат да се грижат за детето и до навършването му на 18 годишна възраст, ако то не може да бъде върнато за отглеждане в собственото му семейство или осиновено. След 18 годишна възраст приемното семейство няма ангажимент към детето като приемно семейство, но никой не може да възпрепятства поддържането на връзка между него и детето и свободни взаимоотношения.

Въпрос 17: Кандидатите за приемни родители, които не са одобрени, имат ли право на забележки към социално-оценъчния доклад?

Отговор: Доставчикът на услугата е задължен да уведоми кандидатите за приемно семейство за изготвения социален доклад, които в 7-дневен срок от уведомлението могат да се запознаят с него и ако желаят могат да направят писмени възражения пред директора на дирекция "Социално подпомагане".

Въпрос 18: Приемните родители могат ли да избират пола и приблизителната възраст на детето?

Отговор: Приемните родители заявяват своите желания и очаквания относно самото дете. Те се вземат предвид от социалните работници, но крайния избор на подходящо приемно семейство за определено дете се прави от дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето и от доставчика на услугата „Приемна грижа“.

Въпрос 19: Одобрените професионални приемни родители получават ли заплата в периода от одобряването до настаняването на приемното дете?

Отговор: Трудовият договор с професионалните приемни родители се сключва преди настаняването на приемното дете и едновременно с договора за настаняване на детето, който се сключва в деня на настаняване на приемното дете в семейството. До този момент макар и одобрен професионалният приемен родител не получава заплата.

Въпрос 20: Приемните родители могат ли да извеждат повереното им дете зад граница, например на почивка или екскурзия с цялото семейство?

Отговор: За да бъде това възможно приемният родител трябва да притежава подписана от биологичните родители (ако и двамата са известни) декларация, с която те дават своето съгласие това да се случи и се уточнява периодът, за който детето ще бъде извън страната. Самите приемни родители освен това трябва да уведомят и социалните работници за своето отсъствие.

Въпрос 21: Ако съм одобрен за професионален приемен родител, мога ли да работя друго на втори трудов договор?

Отговор: Трудовият договор, който се сключва с лице, одобрено за професионален приемен родител е за неопределен срок и трябва да е основен за времето на предоставяне на услугата „приемна грижа“.

Въпрос 22: Мога ли да бъда приемен родител на дете, с което имам роднинска връзка?

Отговор: Настаняването при близки и роднини е една от мерките за закрила на детето в семейна среда. Роднини, при които има настанено дете за отглеждане не могат да кандидатстват за приемно семейство на настаненото дете, но могат да кандидатстват за други деца, с които не са в родствена връзка.

Въпрос 23: Мога ли да кандидатствам за приемен родител на българско дете, ако живея в чужбина?

Отговор: Приемната грижа е временна мярка за закрила на дето, която е уредена в националното законодателство на Република България и е регламентирана в Закона за закрила на детето, Семеен кодекс, Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и други поднормативни актове. Националното законодателство е с териториален обхват и в този смисъл, приемната грижа като временна мярка за закрила на детето може да се осъществява само на територията на Република България.