-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Отговаряме на въпроси по "Приемна грижа"

Отговаряме на въпроси по "Приемна грижа"

Здравейте, скъпи приятели!

Екипът на Областния център по приемна грижа в Стара Загора подбра за Вас едни от най-често задаваните въпроси относно приемното родителство и най-любезно ви предоставя възможност да се запознаете с техните отговори. Прочетете повече какво питат потенциалните приемни семейства в следващите редове…

 

1.    Има ли възможност трудовият договор с одобрено професионално приемно семейство да бъде сключен и с двамата съпрузи, ако те полагат грижи за повече от едно дете?/Възможно ли е от едно професионално приемно семейство само единият партньор да стане професионален приемен родител или трябва да станат и двамата?

Утвърденото професионалното приемно семейство сключва трудов договор с директора на Дирекция ”Социално подпомагане” и той трябва да бъде основен. В случаите, когато професионалното приемно семейство се състои от двама съпрузи, трудовият договор се сключва само с единия от тях. С кой ще се сключи този договор се изяснява заедно със социалните работници, които ще работят с Вас по време на целия процес на кандидатстване, одобрение, напасване и настаняване на дете и грижата за него.

 

2.    Възможно ли е родител, който сам отглежда детето си да кандидатства за приемен родител и да се грижи за приемно дете?

Да, такъв човек може да кандидатства за приемен родител и да се грижи за приемно дете. Социалните работници ще проучат какви възможности има за настаняване на приемно дете. Добре би било приемното дете да бъде от същия пол и на по-малка възраст от неговото.

 

3.    За какъв период от време се настанява приемното дете в приемно семейство?

С Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях се посочва, че настаняването на деца в приемни семейства може да бъде:

краткосрочно – за срок до една година с цел подкрепа на биологичното семейство;

дългосрочно – за срок над една година;

спешно – с цел запазване на живота и здравето на децата.

Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция „Социално подпомагане“.

Децата остават в приемното семейство толкова, колкото е необходимо според нуждите им. Приемните родители могат да продължат да се грижат за детето и до навършването му на 18 годишна възраст, ако то не може да бъде върнато за отглеждане в собственото му семейство или осиновено. След 18 годишна възраст приемното семейство няма ангажимент към детето като приемно семейство, но никой не може да възпрепятства поддържането на връзка между него и детето и свободни взаимоотношения.

 

4.    Кандидатите за приемни родители, които не са одобрени, имат ли право на забележки към социално-оценъчния доклад?

Доставчикът на услугата е задължен да уведоми кандидатите за приемно семейство за изготвения социален доклад, които в 7-дневен срок от уведомлението могат да се запознаят с него и ако желаят могат да направят писмени възражения пред директора на дирекция "Социално подпомагане".

 

5.    Приемните родители могат ли да избират пола и приблизителната възраст на детето?

Приемните родители заявяват своите желания и очаквания относно самото дете. Те се вземат предвид от социалните работници, но крайния избор на подходящо приемно семейство за определено дете се прави от дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето и от доставчика на услугата „Приемна грижа“.

 

6.    Одобрените професионални приемни родители получават ли заплата в периода от одобряването до настаняването на приемното дете?

Трудовият договор с професионалните приемни родители се сключва преди настаняването на приемното дете и едновременно с договора за настаняване на детето, който се сключва в деня на настаняване на приемното дете в семейството. До този момент макар и одобрен професионалният приемен родител не получава заплата.

 

7.    Приемните родители могат ли да извеждат повереното им дете зад граница, например на почивка или екскурзия с цялото семейство?

За да бъде това възможно приемният родител трябва да притежава подписана от биологичните родители (ако и двамата са известни) декларация, с която те дават своето съгласие това да се случи и се уточнява периодът, за който детето ще бъде извън страната. Самите приемни родители трябва да уведомят и социалните работници за своето отсъствие.

 

8.    Ако съм одобрен за професионален приемен родител, мога ли да работя друго на втори трудов договор?

Трудовият договор, който се сключва с лице, одобрено за професионален приемен родител е за неопределен срок и трябва да е основен за времето на предоставяне на услугата „приемна грижа“.

 

9.    Мога ли да бъда приемен родител на дете, с което имам роднинска връзка?

Настаняването при близки и роднини е една от мерките за закрила на детето в семейна среда. Роднини, при които има настанено дете за отглеждане не могат да кандидатстват за приемно семейство на настаненото дете, но могат да кандидатстват за други деца, с които не са в родствена връзка.

 

10. Мога ли да кандидатствам за приемен родител на българско дете, ако живея в чужбина?

Приемната грижа е временна мярка за закрила на дето, която е уредена в националното законодателство на Република България и е регламентирана в Закона за закрила на детето, Семеен кодекс, Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и други поднормативни актове. Националното законодателство е с териториален обхват и в този смисъл, приемната грижа като временна мярка за закрила на детето може да се осъществява само на територията на Република България.

 

Искрено се надавяме, че тази информация е полезна за Вас. Вижте още въпроси и отговори, свързани с приемната грижа тук. Ако не откривате нужната за Вас информация, то задайте свой въпрос тук или позвънете на 0700 12 170 - Национална линия по приемна грижа (на цената на един градски разговор; обаждане чрез мобилен оператор се таксува според индивидуалния план).