-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Лицензи

Лиценз за социални услуги за деца на ОЦПГ, гр. Стара Загора

Лиценз за социални услуги за деца на ОЦПГ, гр. Стара Загора

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 0109 от 06.10.2005 г.
Дата на валидност: 06.10.2010 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: Обучение, консултиране и подкрепа на кандидати за приемни родители, приемни родители и техните семейства.
 

Удостоверение за регистрация на ОЦПГ, гр. Стара Загора

Удостоверение за регистрация на ОЦПГ, гр. Стара Загора

Удостоверение за регистрация на Агенция социално подпомагане № 422-03
Дата на издаване: 13.10.2009 г.
Издадено на: Сдружение "Самаряни"
Обучение, консултиране и подкрепа на кандидати за приемни родители, приемни родители и техните семейства.